UniHome – Nepremičninski projekti
1. ZASNOVA
Opredelitev investicijske namere:

–  Analiza in revizija urbanističnih načrtov in dovoljenj.
– Ekonomski, pravni in tehnični skrbni pregled:

  • EKONOMSKA, TEHNIČNA, PRAVNA IN ČASOVNA ANALIZA projekta na podlagi trenutnih dovoljenj in projektne dokumentacije;
  • Predlog koncepta projekta, glede na rezultat analize.

– Izdelava idejne in urbanistične zasnove projekta.
– Študija izvedljivosti projekta.
– Izdelava investicijskega programa.

This is the heading

2. STRUKTURIRANJE

Strukturiranje projektne organizacije:

–  Potrditev in izbor idejne prostorske zasnove projekta.
–  Določitev delovnih in organizacijskih skupin:

  • Imenovanje odgovornega vodje projekta in ostalih projektantov;
  • Izdelava matrike organiziranosti izvedbe projekta;
  • Priprava projektih nalog.

– Določitev sistema upravljanja dokumentov in informacij.
– Izdelava terminskega plana projekta.

Zbiranje in analiza podatkov, pomembnih za projekt:

– Zbiranje vse obstoječe dokumentacije (pogodbe, osnutki, študije, geodezija, geomehanika, lastninske pravne podlage, morebitna bremena, ipd…).
– Obdelava zbrane dokumentacije in informacij.
– Seznanjanje z vsemi interesnimi udeleženci na projektu.

3. PROJEKTIRANJE

Pridobitev vseh upravnih dovoljenj za izvedbo projekta:

– Koordinacija, nadzor in izdelava projektne dokumentacije (DGD, PZI).
– Koordinacija aktivnosti z nosilci urejanja prostora in mnenjedajalci.
– Koordinacija projekta z vsemi interesnimi udeleženci projekta.
– Pridobitev vseh projektnih pogojev in mnenj.
– Uskladitev in podpis vseh služnostnih pogodb in soglasij.
– Koordinacija in izvedba vseh potrebnih študij in elaboratov.
– Pridobitev gradbenega dovoljenja.

4. PRED GRADNJO

Koordinacija aktivnosti za izbor izvajalca in podpis izvajalske pogodbe:

– Priprava razpisa za izbiro izvajalca.
– Ocena ponudb.
– Pogajanja s potencialnimi ponudniki in predlog izbora najboljšega.
– Pogajanja skupaj z vlagateljem z najugodnejšim ponudnikom.
– Izdelava podrobnega časovnega razporeda izvedbe del z izbranim izvajalcem.
– Sklenitev pogodbe o izvedbi del.

5. GRADNJA

– Prijava gradbišča.
– Razpis in izbor strokovnih nadzornih skupin.
– Uvedba izvajalcev v dela.
– Upravljanje pogodb in izvajanje tehničnega, ekonomskega ter terminskega nadzora nad izvedbo del.
– Organizirano, tedensko usklajevanje vseh udeležencev gradnje.
– Koordinacija vseh zunanjih sodelavcev in specialistov pri gradbenih delih.
– Kontrola kakovosti in zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov in opreme.
– Upravljanje stroškov.
– Upravljanje dokumentov med vsemi udeleženci projekta.
– Upravljanja pogodb.
– Reševanje vseh operativnih vprašanj na dnevnem nivoju.
– Tehnično svetovanje.
– Reševanje inšpekcijskih nadzorov.
– Upravljanje morebitnih sprememb na projektu.
– Izvedba primopredaje s strani izvajalca.
– Koordinacija in izdelava PID dokumentacije.
– Koordinacija in izdelava vpisa v kataster stavb.
– Koordinacija in nadzor nad končnim obračunom z izvajalcem.

6. PRODAJA

Pri projektih, namenjenih nadaljnji prodaji, za investitorja izvedemo vse aktivnosti za hitro in ekonomsko optimalno prodajo:

– Predstavitev projekta institucionalnim vlagateljem, javnim in zasebnim nepremičninskim skladom ter zasebnim vlagateljem.
– Organizacija izdelave spletne strani za prodajo na trgu.
– Izdelava marketinške strategije pri prodaji na trgu.
– Organizacija izdelave marketinškega materiala in aktivno vodenje marketinške kampanje pri prodaji na trgu.
– Prodaja nepremičninskih enot z vzpostavitvijo prodajne pisarne.
– Izvedba pogajanj s končnimi kupci in uskladitev kupoprodajnih pogodb.
– Priprave vse potrebne dokumentacije in izvedba vpisa prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo.

7. UPORABA

– Predaja objekta investitorju.
– Izročitev vse ustrezne dokumentacije investitorju (projektna dokumentacija, potrdila, garancije, ipd…).
– Zagon objekta:

  • Odprava napak v garancijski dobi;
  • Spremljanje objekta med uporabo;
  • Spremljanje in optimizacija rabe energije;
  • Izdelava koncepta upravljanja objektov.

– Spremljanje in upravljanje objekta v garancijski dobi.

This is the heading

This is the heading

This is the heading

This is the heading

This is the heading

This is the heading

Pišite nam